ఆత్మసంబందమయిన మనస్సు కలిగియుంటూ లోకసంబందముగా వివేకముగా ఉండుట