ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಉತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ - Answered Prayer In The Name Of Jesus
Fri, Aug 19, 2016
ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ "ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ" ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ನಿಮಿತ್ತವೇ, ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಆತನ ನಾಮವು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು . ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲಿನ ಬಲಯುತವಾದ ಮತ್ತು ಈ ಸರಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ! ಅಧ್ಬುತಗಳನ್ನು ಬಯಸಿರಿ!

As believers, we have been given the right to use the name of Jesus in every area of our life. We have been given the “power of attorney". Because of what He did on the Cross, His name does what it does. On the Cross He carried our needs and petitions, so His name can answer prayers. Tune in to this simple and powerful message on the name of Jesus. Expect miracles!
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದೆ - Healing In The Name Of Jesus
Fri, Aug 12, 2016
ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ "ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ" ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ನಿಮಿತ್ತವೇ, ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಆತನ ನಾಮವು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಹೆಸರು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲಿನ ಈ ಬಲಯುತವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಧ್ಬುತಗಳನ್ನು ಬಯಸಿರಿ!

As believers, we have been given the right to use the name of Jesus in every area of our life. We have been given the “power of attorney". Because of what He did on the Cross, His name does what it does. On the Cross He carried our sicknesses and diseases, so His name brings healing. Tune in to this simple and powerful message on the name of Jesus. Expect miracles!
ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೆ - Forgiveness In The Name Of Jesus
Fri, Aug 05, 2016
ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ "ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ" ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ನಿಮಿತ್ತವೇ, ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಆತನ ನಾಮವು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಹೆಸರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸರಣಿಯ ಭಾಗ-1ನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.

As believers, we have been given the right to use the name of Jesus in every area of our life. We have been given the “power of attorney". Because of what He did on the Cross, His name does what it does. On the Cross He bore the sins of the whole world, so His name brings forgiveness. Tune in to part 1 of this series as we study this more in detail.