ಆತನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ - Whatever He Says, Do It

Fri, Dec 30, 2016
Duration:30 mins
Views:1311
ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಬುತಗಳು ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸುವು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯವಾ? ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದರ ಕುರಿತು ಆತನ ವಾಕ್ಯವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಬುತವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆಯಾ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಯ? ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿರಿ.

If you want to see a real change in your life do whatever He tells you. In what area do you need a miracle? Is it your finances? Is it your marriage? Then do whatever Jesus said to do. Is it your children? His word has much to say about the raising of children. Is it a habit or addiction in which you need a miracle? Is it your health? Then do what the Word of God says to do and see the difference for real.