ಅಗೋಚರವಾದ ದೇವರ ರೂಪ - The Image of the Invisible God

Sermon audio
Fri, Nov 25, 2016
Duration:30 mins
Views:1646
ದೇವರು, ತನ್ನನ್ನು ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರ ದೇವರ ರೂಪವು - ದೇವರ ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತತೆಯು- ದೇವರ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವವು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ನಿಜವಾದ ರೂಪವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

God has revealed himself to us in His Creation, His Word, His attributes and His Names. Jesus Christ is the image of the invisible God in flesh - the perfect expression of the nature of God - the exact representation of God. God's true image is revealed in the person of Jesus Christ.