ಜಯದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು - The Blessing Of Success

Fri, Nov 18, 2016
Duration:29 mins 58 secs
Views:1627
ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಏನೇ ಇರಬಹುದು. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕವಾದಂತಹವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. "ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು" ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಜಯವು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ.

Whatever your goals and dreams are, you can do much more with God than without Him. Jesus said, “Ask, and it shall be given you.” God will give you your hopes, your dreams, and success – if you ask and work towards it! Success is a blessing.