ದೇವರಿಂದ ಶಾಂತಿ - Peace From God

Fri, Oct 14, 2016
Duration:30 mins
Views:1707
ಜೀವಿತದ ಒತ್ತಡಗಳು, ಪಾಪ , ತಪ್ಪಿತಸ್ಥತ್ವ ಅವಮಾನ, ಖಂಡನೆ, ಅನರ್ಹ, ಅತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತಹ ಅವಿಶ್ರಾಂತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗುರ್ತಿಸಲಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಳವಾದ ಶಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.

The stressors of life, sin, guilt, shame, condemnation, unworthiness, discontentment and things of similar nature cause deep unrest in our souls. Jesus Christ offers peace to those who are tired and stressed, a kind of inner peace that cannot be found elsewhere. He taught us how to live in this peace.