ಜೀವಿತದ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು : ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ - Overcoming Life's Challenges : Marriage And Family

Fri, Sep 02, 2016
Duration:30 mins
Views:1182
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ದೇವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಆಶಿರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ, ದೇವರ ಉಪದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪುನಃ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಅತೀ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಿತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲೂ ಶಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಾಠಗಳು, ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಾಗಿ, ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಪುನಃ ಹೊತ್ತಿಸುವುಗಳಂತಹುಗಳನ್ನು ದೇವರು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.

Marriage and Family was designed and instituted by God. It was intended to be a blessing. To build good marriages and strong families we need to rediscover God's instruction and teaching on how to do it correctly. On this episode we dive deeper into studying this design of love, practical lessons that will enable you to be a more loving individual, spouse and a parent to help you rediscover purpose and rekindle passion, the way God designed it to be.