ಯೇಸು - ಮಾರ್ಗವೂ , ಸತ್ಯವೂ, ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ - Jesus - The Way, The Truth, The Life

Fri, Dec 02, 2016
Duration:30 mins
Views:1418
ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಯೇಸುವು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಮಾನವನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಗನಂತೆ- ಅನಂತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು, ನಿತ್ಯತ್ವದ ರೂಪ ಮತ್ತು ಆತನ ಮೂಲತತ್ವದ ವಿಕಿರಣ- ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ - ನಂಬುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

So what we encounter in Jesus is the living God, the creator of the world, present among us humans, in our world as God's Son — the infinitely loved, eternal image and radiance of His essence — and through faith — through believing and receiving Him for all that He is — we are connected to our Father in heaven for eternity.