ಬಲವಾದ ಅಸ್ತಿವಾರ ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ ? - How To Have A Strong Foundation

Fri, Sep 30, 2016
Duration:30 mins
Views:1406
ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಾಠವು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶುಧ್ಧತೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಶಕ್ತರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವುಗಳು ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

This lesson is designed to tell us that God has a specific purpose for each one of us, and it is very important for us to get our basics right to be able to reach a place of maturity. We need to be strengthened in His Word and Spirit so that we're fully equipped for every good work according to His will.