ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದೆ - Healing In The Name Of Jesus

Sermon audio
Fri, Aug 12, 2016
Duration:30 mins
Views:995
ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ "ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ" ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ನಿಮಿತ್ತವೇ, ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಆತನ ನಾಮವು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಹೆಸರು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲಿನ ಈ ಬಲಯುತವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಧ್ಬುತಗಳನ್ನು ಬಯಸಿರಿ!

As believers, we have been given the right to use the name of Jesus in every area of our life. We have been given the “power of attorney". Because of what He did on the Cross, His name does what it does. On the Cross He carried our sicknesses and diseases, so His name brings healing. Tune in to this simple and powerful message on the name of Jesus. Expect miracles!