ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇದೆ - Forgiveness In The Name Of Jesus

Fri, Aug 05, 2016
Duration:30 mins
Views:1065
ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ "ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ" ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ನಿಮಿತ್ತವೇ, ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಆತನ ನಾಮವು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಹೆಸರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸರಣಿಯ ಭಾಗ-1ನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.

As believers, we have been given the right to use the name of Jesus in every area of our life. We have been given the “power of attorney". Because of what He did on the Cross, His name does what it does. On the Cross He bore the sins of the whole world, so His name brings forgiveness. Tune in to part 1 of this series as we study this more in detail.