ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಉತ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ - Answered Prayer In The Name Of Jesus

Fri, Aug 19, 2016
Duration:30 mins
Views:948
ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ "ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ" ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ನಿಮಿತ್ತವೇ, ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಆತನ ನಾಮವು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು . ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲಿನ ಬಲಯುತವಾದ ಮತ್ತು ಈ ಸರಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ! ಅಧ್ಬುತಗಳನ್ನು ಬಯಸಿರಿ!

As believers, we have been given the right to use the name of Jesus in every area of our life. We have been given the “power of attorney". Because of what He did on the Cross, His name does what it does. On the Cross He carried our needs and petitions, so His name can answer prayers. Tune in to this simple and powerful message on the name of Jesus. Expect miracles!